O INSHT presentou a terceira edición da Guía Técnica para a avaliación e prevención do risco eléctrico


O Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, regula as condicións de traballo que se deben cumprir para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo. Na súa disposición final primeira encoméndase ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo - INSHT a elaboración e actualización dunha guía técnica para facilitar a aplicación do real decreto.
Conforme ao establecido nesta disposición, o INSHT elaborou e publicou en 2003 a Guía Técnica para a avaliación e prevención do risco eléctrico, que agora se considerou necesario revisar, ampliando e actualizando o seu contido, para recoller a experiencia obtida durante os seus anos de vixencia e que, ao incidir nos puntos máis importantes do real decreto e dos problemas da súa aplicación, poida contribuír a mellorala.
 
Aínda que esta Guía refírese exclusivamente a devandito real decreto, é preciso ter en conta que este se encadra na regulamentación xeral sobre seguridade e saúde no traballo, constituída principalmente pola Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de riscos laborais, e polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención. Por tanto, xunto ás disposicións mínimas de seguridade para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo, o empresario debe garantir tamén o cumprimento dos preceptos de carácter xeral contidos na lei e regulamento citados.
 
A presente guía, que foi presentada onte na sede de INSHT, recolle criterios e recomendacións que poden facilitar aos empresarios, responsables de prevención e traballadores a aplicación do dito Real decreto 614/2001.