Plans e Memorias

Portada do informe

Informe de actividade 2011

Sen querer ser exhaustivos, neste documento recóllense as principais liñas de actuación do ISSGA durante o 2011. As actuacións desenvólvense ao amparo do Plan estratéxico para a prevención de riscos laborais en Galicia 2011-2014.

 

Portada do documento

Plan de actividades 2011

A planificación das principais liñas de traballo e actuacións técnicas do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) cara o ano 2011, dentro da liña de continuidade marcada polo cumprimento dos fins e funcións que a este organismo lle atribúe a Lei 14/2007, pola que se crea e regula, e que se reflicte na prosecución proxectos anteriores de carácter plurianual ou permanente, ven influenciada por algúns cambios importantes que se teñen producido recentemente

Portada do informe

Informe de actividade 2010

Con esta publicación preténdese dar a coñecer, de xeito responsable e transparente, a actividade do equipo humano do ISSGA, e poñer en valor a necesaria asunción da prevención de riscos laborais polo tecido empresarial, traballadores e traballadoras e, en xeral, pola sociedade galega.
 

Plan Estratéxico de Prevención contra os Riscos Laborais 2006-2010

Plan Estratéxico de Prevención contra os Riscos Laborais 2006-2010

Plan de Actividades 2010

Plan de Actividades do ISSGA para o ano 2010.

Informe de Actividade 2009

Resumo das actuacións levadas adiante polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral durante o ano 2009.