Plans e Memorias

Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo [2017 – 2020]

No ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia resulta imprescindible dispoñer dunha estratexia de seguridade e saúde no traballo que desenvolva coherentemente e de xeito coordinado as políticas e as actuacións en materia de prevención de riscos laborais que se exercen no noso territorio, de acordo co marco normativo e competencial existente.

Plan de actividades 2017

Consonte á súa normativa reguladora, o Instituto desenvolve a súa actuación mediante un plan anual de actividades, como instrumento fundamental para dar cumprimento aos fins e desenvolver as funcións que lle son propias, no marco da estratexia que nesta materia adoptan os poderes públicos de Galicia.

Plan de actuación 2016

É obxecto do plan anual o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, información, formación e seguimento e control en materia de seguridade e saúde laboral.

Informe de actuación e xestión 2015

Esta informe, ademais de para o cumprimento do disposto nos artigos mencionados, evidencia a total transparencia nos obxectivos, nas actuacións e nos resultados acadados, a transversalidade das funcións atribuídas ao Issga polo seu labor de coordinación con outras unidades administrativas e a participación dos axentes sociais enmarcada no consenso recollido na Estratexia de prevención de riscos laborais 2011-2014, froito do Diálogo Social en Galicia.

Plan de actividades 2015

O presente plan de actividades inclúe as principais liñas e actuacións técnicas de traballo que desenvolverá o ISSGA durante o ano 2015, limitándose aos fins e funcións definidos para este instituto na Lei 14/2007, tendo en conta as políticas que nas materias de seguridade, hixiene e saúde laboral estableceron os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia neste horizonte temporal para a mellora das condicións de traballo, co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo durante o período, e das que o ISSGA é o órgano técnico encargado da súa xestión e coordinación, sen esquecer a necesaria colaboración dos axentes sociais e doutros órganos da administración con competencias en materia de prevención de riscos laborais.

Informe de actuación e xestión 2014

No artigo 13 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o ISSGA, establécese que con periodicidade anual se elaborará unha memoria de actividades da que se dará conta ao Parlamento de Galicia para os efectos de control por parte deste organismo. Este mandato legal cúmprese con este documento que, sen pretender ser exhaustivo, recolle o que consideramos fundamental do noso traballo no ano 2014, estruturándose en sete puntos: a estrutura e organización, os recursos, a actividade institucional, as relacións con outros organismos, a actuación técnica, o directorio e os anexos.