Plans e Memorias

Plan de actividades 2021

É obxecto do plan anual o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST, na execución da vixente estratexia galega.

Informe xeral de actuacións e xestión_ISSGA_2020

Preténdese con este resumo de actividades no eido da seguridade e a saúde no traballo, ademais de dar cumprimento do disposto nas normas, servir de promoción e de impulso para reforzar o compromiso de todos os actores implicados nas relacións laborais e para o fortalecemento do Issga como órgano técnico na materia que, co seu traballo, asente a planificación e xestión preventiva dos riscos como alternativa á sinistralidade (accidentes de traballo e enfermidades profesionais) e a mellora continua das condicións de traballo para acadar un traballo máis seguro e de máis calidade na sociedade galega

Informe de actuación e xestión_2019

Esta informe, ademais de para dar cumprimento do disposto nas normas mencionadas, evidencia a total transparencia nos obxectivos, nas actuacións e nos resultados acadados, a transversalidade das funcións atribuídas ao Issga polo seu labor de coordinación con outras unidades administrativas e a participación dos interlocutores sociais.

Plan de actividades 2020

É obxecto do plan anual o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST, no 2020 adquire especial relevancia por chegar ao fin da vixencia temporal da estratexia galega e polo tanto débense reforzar aqueles aspectos nos que non está desenvolvida integramente e na medida que corresponden ao ISSGA.

Plan de actividades 2019

O obxecto do plan anual o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, asesoramento técnico, formación, información e seguimento e control en materia de SST, no 2019 adquire especial relevancia por estar no ecuador da vixencia temporal da estratexia galega e polo tanto reforzar aqueles aspectos nos que non está desenvolvida integramente e na medida que corresponden ao ISSGA.

Informe de actuación e xestión_2018

Este documento explicativo do traballo realizado no ano 2018 polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) dá resposta ao mandato contido no artigo 13 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto, que dispón a obriga de que con periodicidade anual se elabore unha memoria de actividades da que se dará conta ao Parlamento de Galicia para os efectos de control por parte deste organismo. De igual xeito, o artigo 37 dos estatutos do Instituto, aprobados polo Decreto 165/2014, do 11 de decembro, establece a elaboración dun informe xeral anual de actuacións e xestión en que se reflicta con claridade as actuacións desenvolvidas no exercicio precedente.